Türkçe Paragraf Testi – 7

1. Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerini etkileyen, genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık, belleği, dolayısıyla düşünme, konuşma gibi zihinsel işlevleri etkilemektedir. Ayrıca dalgınlık, huy değişiklikleri, zaman ve yer algılamada bozukluklar gibi başka sorunlara da neden olmaktadır.

Bu parçaya göre, sözü edilen hastalığa yakalanan bir kişinin, aşağıdakilerin hangisini söylemesi hastalığıyla ilişkilendirilemez?

A) Artık herkese sinirlenir oldum.

B)Konuşurken bazı sözcükleri anımsayamıyorum.

C) Tarihleri birbirine karıştırmaya başladım.

D) Bugün kendimi yorgun hissediyorum.

2. Ana özelliği hareket, ana uğraşı oyun olan çocuk tembel olur mu? Tanık olmuşuzdur, biliriz; ders çalışmayan ya da öğretmenin belirlediği öğrenme hızına ayak uyduramayan çocuğa tembel denir kolayca. Çocuğun davranışlarının altında türlü nedenler varmış, kimin umurunda! Ana-baba da öğretmenler de yapıyor bunu. Üstelik çocuğa duyura duyura, “Bu çocuk tembel.” diyorlar. Çocuğun incineceğini, minik yüreğinin kinle, nefretle dolacağını düşünmeden… Tembellik, neden değil, sonuçtur. Eğitim bilimci Neill’in dediği gibi, “Tembel çocuk yoktur. Tembel olan, bunun nedenlerini araştırmayan yetişkinlerdir.” Ne kadar doğru!

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak;

I. Sorular yoluyla okurun ilgisinin çekildiği

II. Duygulara yer vermekten kaçınıldığı

III. Düşüncelerin eleştirel bir bakış açısıyla yansıtıldığı

IV. Söyleşiye yakın, senli benli bir dil kullanıldığı

V. Tanık gösterilerek düşüncenin pekiştirilmesine çalışıldığı

söylenen yargılardan kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Teyzemin oğlu benimle yaşıttı. Birbirimize benzemezdik onunla. Ben her şeyi biriktirme meraklısıydım, o ise öğrenmekten hoşlanırdı. Ben, sevdiğim, ilgilendiğim şeyleri özenle korur, nerede bıraktıysam oradan alıp yine oynamak isterdim. O ise bir şeyi öğrendikten sonra bir daha ilgilenmez, dikkatini hemen bir başkasına çevirirdi. Örneğin ikimize de armağan edilmiş kurgulu bir oyuncağı, ben, canım ne zaman isterse oynamak üzere hep el altında tutardım. O ise öğrenme tutkusuyla kırıp içine bakar, nasıl işlediğini anladıktan sonra bırakırdı.

Bu parçada anlatılan çocuklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi “karşılaştırma” konusu yapılmamıştır?

A) İnsan ilişkileri

B) Kişilik yapıları

C) Yaşları

D) Oyuncakları kullanış biçimleri

4. Tiyatro, yaşamın dilini sahneye taşır. Fakat günümüz tiyatrosu yaşamın dilini yakalayamadı. Çünkü yaşam çok hareketlendi; aşklar hızlandı, işler hızlandı. – – – -.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirmek doğru olur?

A) Teknolojik yeniliklerin tiyatro sahnelerinde kullanılması, oyunların yorumlanmasına yeni bir soluk getirdi

B) Tiyatroda seyirciyle iletişim kurmak, aynı duyguyu paylaşmak oyuncu açısından önemli

C) Tiyatroda klasik eserlerin yorumlanmasındaki farklılıklar, yaşama bakıştaki farklılıkları yansıtır

D) Tiyatronun ağır havası, bu hızlı sürece ayak uyduramadı

I. Haftada dört kez terapistinin kanepesine uzanıp çocukluk anılarını anlatanlar, sayıları az olsa da bugün hâlâ var.

II. Bu tekniğin geliştirilmesiyle, o güne dek uygulanan ve dualara, adak adamaya, şeytan çıkarmaya dayalı “tedavi” şekilleri büyük ölçüde terk edildi.

III. Bunların yerine, bir psikanalizcinin yönlendirdiği seanslarda anılarınızı hatırlamanız ve bunları dile getirmeniz isteniyor.

IV. Bu uygulama günümüzde geçerli olan kimi tedavi yöntemleriyle çelişmekle birlikte, tümüyle ortadan kalkmadı.

V. Psikanaliz, tanısı konulabilen bazı psikolojik bozuklukların konuşma yoluyla tedavi edilebileceği görüşüne dayanan bir tekniktir.

5. Yukarıdaki numaralandırılmış paragrafın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için kaçıncı cümleler yer değiştirmelidir?

A) I ile II

B) I ile V

C) II ile IV

D) III ile V

I. bilimsel eserlerin çevirisinde

II. çevirinin sanat değeri değil

III. yabancı dilde yazılmış

IV. dikkate alınan nokta

V. bilimsel gerçekliğe uygunluğudur

6. Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

A) I B) II C) III D) IV

7. Yazmaya yeni başlayanların, yazabilmek için öncelikle kendilerini tanıyıp kendileriyle hesaplaşmaları gerekir.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu görüşü desteklemektedir?

A) Bir insanın kendisini anlamadan başkalarını anlayıp anlatması olanaksızdır.

B) Yaşama dar bir açıdan bakmak, insanın kendini tanımasına engel olur.

C) İnsanın sosyal ilişkilerinde, kendisi kadar çevresindeki kişiler de etkilidir.

D) Yaşamda karşılaşılan kimi güçlükler, ileride birtakım olumsuz etkiler yaratabilir.

8. Yazısız toplumlarla ilgili araştırma yapmak, uçurumun üstüne gerilmiş ince bir ipte yürümek gibidir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşün dayanağı olabilir?

A) Toplumsal araştırmalarda, toplumdaki teknolojik bilgi düzeyinin o toplumun değer yargıları hakkında önemli veriler sunması

B) Sözlü geleneğe bağlı olan toplumların kültürel etkinliklerinin, sosyal bağı daha fazla güçlendirmesi

C) Yazının toplumlarla ilgili yanlış yargılara varma tehlikesini ortadan kaldıracak somut belgelerin

oluşmasını sağlaması

D) Tarih boyunca meydana gelen kültürler arası etkileşimin, insanlığın gelişimine katkılar sunması

9. Yarışa aklın gerektirdiğinden daha hızlı girişen, yarışın sonunu çok geç getirir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

A) Grup halinde çalışmanın

B) İşe telaşsız ve planlı başlamanın

C) Uzman görüşüne başvurmanın

D) Deneyimlerden yararlanmanın

10. Bu yazar, döneminin sözlü ve yazılı dilini öyle iyi kullanmıştı ki daha sonra onu yerle bir ederek kendi özgün dilini oluşturabildi.

Yazarın yukarıda sözü edilen durumu, aşağıdaki genellemelerden hangisine örnek olabilir?

A) Çığır açacak yapıtlar, ancak özgün bir dil kullanılırsa ortaya çıkarılabilir.

B) Yaratım sürecinde, kendi tarzını bulabilmek için daha önce yapılanları iyi anlamak ve özümsemek gerekir.

C) Özgün yapıtların kabul görebilmesi için, yaygın olarak benimsenen kalıplara uyması gerekir.

D) Yaratım sürecindeki değişmelerde, sosyal ve teknolojik birçok gelişmenin etkisi vardır.

11. Paleontologlar, Tiktaalik roseae adını verdikleri timsaha benzeyen hayvan fosiliyle ilgili bulguları yayımladılar. Kuzey Kutbu’na 1000 km mesafedeki Ellesmere Adası’nda neredeyse hiç bozulmamış durumda bulunan fosil, sudan karaya geçiş sınırındaki bir hayvanın ilk eksiksiz kanıtıdır. Adı, büyük sığ su balığı anlamına gelen tiktaalik, suda yaşayan hayvanların karaya geçişinin kademeli olduğunu göstermektedir. Bu da balıkların karaya çıkmadan önce sığ sularda bir dönem geçirdiği anlamına gelir.

Bu parçada tiktaalik fosiliyle ilgili olarak asıl vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulunduğu coğrafya

B) Bilimsel önemi

C) Adının anlamı

D) Çıkarılma süresi

12. Kakao, 3-6 metre boyunda, yüksek sıcaklık ve nem isteyen bir ağaçtır. Kendiliğinden yetiştiği ilk yer Güney Amerika’nın ekvator bölgesi, Amazon ve Orenok nehirleri havzasıdır. Yerliler kakao ağacını bu bölgeden Orta Amerika kıyılarına götürmüşlerdir. Avrupalılar kıtaya geldiklerinde yerliler arasında kakao içmek yaygındı. İlk kez İspanyollar 18. yüzyılın sonlarına doğru bu ağacı Filipinler’e götürdüler ve orada yetiştirdiler. Daha sonraları kakao Güney Asya’nın bazı adalarına ve oradan da Afrika’ya geçti. Bugün en çok kakao üretilen kıta Afrika’dır.

Bu parçada kakaoyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Anayurdunun neresi olduğu

B) Yetişme koşulları

C) Dünyadaki yayılım alanı

D) Günümüzde en fazla nerede üretildiği

13. Alzheimer olduğundan beri, onun için saatler doğrusallığını kaybetmiş bir akışın gelişigüzel tiktakları demek. Zaman otoyolunda hiçbir işaret levhası, hiçbir trafik lambası yok; istediği yöne gidebilir, istediği gibi şerit değiştirebilir. Yahut yolun tam ortasında aniden

durup gitmeyi reddedebilir. Çünkü onun yaşamında “ilerleme” diye bir şey yok artık. Sadece kopuk kopuk anlar var.

Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Zamanın sürekliliği kavramını yitirdiği

B) Önerileri dikkate almadığı

C) Anılarının tüm yaşamını yönlendirdiği

D) Yaşamdan beklentisinin azaldığı

14. Amerikan otomobil üreticisi Chevrolet’nin büyük satış beklentisiyle çıkardığı Nova modeli, en yakın pazar olan Latin Amerika’da istenen satış miktarına bir türlü ulaşamamıştı. Acaba Latinler otomobilin şeklini mi beğenmediler, yoksa fiyatı mı fazla geldi diye araştırılırken gerçek ortaya çıktı: “Nova” sözü İspanyolca’da “gitmiyor” (no va) anlamına geliyormuş.

Bu parçada anlatılan durum, pazarlamada aşağıdakilerden hangisinin önemini gösteren bir örnektir?

A) Yabancı dildeki ürün adlarının doğru yazılmasının

B) Ürünün pazarlanacağı ülkenin kültürel özelliklerinin

C) Pazarlanacak ürünün benzerlerinden üstün olan niteliklerinin

D) Ürünün beklenen satış miktarının gerçekçi biçimde tahmin edilmesinin

Bir çağın doğruları, çoğu zaman sonraki çağların insanları tarafından sorgulanır. Bu yüzden, bilim adamları öne sürdükleri görüşlerin gelecekte değişikliğe uğrayabileceğini kabul etmelidirler.

15 ve 16. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplandırınız.

15. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada söylenenleri destekleyen bir örnektir?

A) Teleskobun bulunmasıyla evrenin daha uzak noktalarının incelenebilmesi

B) Maddenin en küçük ve bölünemez parçası olarak kabul edilen atomun parçalanabilmesi

C) Işık hızının ses hızından sonra ölçülmesi

D) Barutun bulunmasıyla savaş tekniklerinin değişmesi

16. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Bilimle teknolojinin birbirini etkilediği

B) Bilimsel çalışmaların sabır ve özveri gerektirdiği

C) Bilimsel araştırmaların belli bir yöntemle yürütüldüğü

D) Bilimde doğruların değişebileceği

17. Kendilerine milli sembol olarak üç yapraklı yoncayı seçen halkı gözlemlediğinizde, bu seçimin halkın mütevazı yaşam tarzını çok iyi yansıttığını görürsünüz. Olanla, olağanla yetinmeyi, mutlu olmayı bilen; bir başka deyişle, yoncanın dört yapraklısını ararken ömrünü tüketmek yerine üç yapraklısıyla yaşamına renk katabilen insanların iç huzurunu duyumsarsınız.

Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi savunulmaktadır?

A) Huzurlu bir yaşam için, sahip olunanların değerinin bilinmesi gerektiği

B) Gelecek kaygısı duymayanların kendilerine mutlu bir gelecek hazırlayamayacağı

C) Geçmişin özlemiyle yaşayanların geleceğe umutla bakamayacağı

D) Teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanmak gerektiği

Çok eski çağlarda insanlar havanın neden karardığını, geceleri güneşin nereye gittiğini ve yıldızların aslında ne olduğunu bilmediklerinden, akşam olunca korkuyorlardı. Bu nedenle, gerek bunları gerekse Ay’ın biçim değiştirmesi, Güneş ve Ay tutulmaları gibi diğer doğa olaylarını açıklamak için öyküler uyduruyorlardı.

18 ve 19. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplandırınız.

18. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen biçimde öykü uydurmanın bir örneği olamaz?

A) Hintlilerin, yıldızların parlayıp sönmesini bin gözlü Varuna’nın gözlerini açıp kapaması şeklinde yorumlaması

B) Çin’de, Güneş tutulmasına Güneş’i yutmaya çalışan ejderhanın neden olduğuna inanılması

C) D) Eski Yunan’da, Güneş tanrısının atlarını dinlendirdiği zaman gece olduğuna inanılması

D) E) Mayaların Dünya’yı, her birine bir ağaç ve kuş adı verdikleri dört bölgeye ayırması

19. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Gökyüzündeki nesneler her zaman insanlar için yeryüzündeki nesnelerden daha fazla merak konusu olmuştur.

B) İnsanlar gerçek nedenini bilmedikleri olayları inanışları doğrultusunda anlamlandırmışlardır.

C) İnsanlar toplumsal hayatı sürdürmek için öykülerden yararlanmışlardır.

D) İnsanların doğa olaylarını açıklama isteği teknolojik gelişmelerle paralel biçimde artmıştır.

20. Hafta sonuna alınan toplantı yüzünden bütün planlarım suya düştü.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kapı aniden kapandı ve salondan gelen sesler

duyulmaz oldu.

B) Elindeki zarfı masaya bırakmadan önce bir süre bekledi.

C) Misafirlerimizi bahçede ağırlamak istemiştik, yağmur yağınca bunu gerçekleştiremedik.

D) Gelmeyeceğini bildiğim için sana bilet almadım.

21. Nasıl roman yazarının eseri dünyaya eklenmiş yeni bir taş parçasıysa, okurun eylemi de öyledir. Yazarla birlikte okur da yontmaya başlar, taşın içinde gizleneni bulup çıkarmaya çalışır. Bu yüzden okuduğum romanların nasıl başladığına dikkat ederim hep. Çünkü okumak benim için büyüleyici bir şeydir; bir keşiftir, daha önce hiç çıkılmamış bir ada gibidir. Üstelik romanın tamamı yazarın fikri olsa da bir kısmı da benimdir; benim elimden, benim zihnimden çıkar.

Bu parçada, “taşın içinde gizleneni bulup çıkarmaya çalışma” sözü okurla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Romanın akıcılığına kendisini kaptırması

B) Anlatılanların gerçekliğini sorgulaması

C) Kendisini roman karakterlerinin yerine koyması

D) Yazarın asıl ne anlatmak istediğini araması

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz konusu işin her zaman yapıldığı anlamı vardır?

A) Senin annen bu yemeği çok güzel yapıyor.

B) Kendine yeni bir araba almak istiyor.

C) Sorunu çözebilmek için daha ayrıntılı bir rapor hazırlaması gerekiyor.

D) Fırının karşısındaki boş alana lunapark kurulması isteniyor.

23. Gemiler kızaktan kaydırılıp denize indirilirken bayram edilir (çok sevinilir). Hurdaya çıktığında (kullanılamaz duruma geldiğinde) da hüzünlü veda partisi düzenlenir. Bunların dışında doğum tarihleri (yapılış yılları) bile unutulur gemilerin. Anımsansa bile ya seferdedir gemiler ya uzak bir yerde dalgalarla güreşmektedir. (yük taşımakta)

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisiyle birlikte verilen açıklama anlamca yanlıştır?

A) Bayram edilir

B) Doğum tarihleri

C) Hurdaya çıktığında

D) Dalgalarla güreşmektedir

24. (I) Tekne yapımında çok ileri olan, yaman denizci Foçalılar, MÖ 800-600 yıllarında yurtlarını bırakarak Akdeniz’e açıldılar. (II) Dev dalgalarla boğuşarak geçtikleri bu denizin kıyılarında birçok koloni kurdular. (III) Ege Denizi’ni, Yunan kıyılarını geçtiler, Adriyatik’e girdiler, İtalya, Sicilya ve Korsika’da koloniler oluşturdular. (IV) Fransa sahillerine ulaştılar, Marsilya’yı kurdular.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesnellik söz konusudur?

A) I. ve II.

B) I. ve V.

C) II. ve IV.

D) III. ve IV.

25. (I) Doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen kent, temizliğiyle de dikkat çekiyor. (II) İnsana gösterilen saygı ile doğaya gösterilen özen açıkça ortada. (III) Kentin merkezinde her yere yürüyerek on on beş dakikada ulaşabilirsiniz. (IV) Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda dolaşırken musluklarından su akan tarihî çeşmelere rastlıyorsunuz. (V) İki adımda bir de karşınıza müze çıkıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “söz konusu kente özgü bir durum” dile getirilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) Her yıl 80 milyon artan dünya nüfusuyla birlikte su gereksinmesi de kentlerde büyük boyutlara ulaşmıştır.

B) Fransa’da bir kişi günde ortalama 150 litre su tüketirken bir Etiyopyalı, günde sadece 5 litre suyla yetinmek zorundadır.

C) Küresel ısınma sonucu ortaya çıkan kuraklık ve taşkınlar, çok fazla su kaybına yol açmaktadır.

D) Gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların % 80’i temiz su azlığından kaynaklanmaktadır.

27. (I) Newberry ödüllü yazar Katherina Paterson’ın 1970’li yıllarda yazdığı bir kitap sinemaya uyarlandı.Yazar, bu kitapla ilgili olarak şunları söylüyor: (II) Bu kitabı sadece oğlum okusun diye yazmıştım. (III) Kitapta, kendimden, yaşama bakış açımdan ve beklentilerimden söz ederek oğluma bir yaşam dersi vermeyi amaçlamıştım. (IV) Soyadı Paterson olmayan birilerinin ilgilenip okuyacağını, bundan zevk alabileceğini bilemezdim. (V) Hele kitap sayfalarının film karelerine dönüşeceğini aklımdan bile geçirmemiştim.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde, beklenmeyen bir durumun gerçekleştiğinden söz edilmiştir?

A) I ve II B) II ve III

C) III ve IV D) IV ve V

28. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tanım değildir?

A) Yazıda ya da konuşmada kolay okunur, söylenir, anlaşılır olma durumu akıcılık yoluyla sağlanmaktadır.

B) Anlatım biçimi, bir yazar ya da şairin düşünce ve duygularını anlatmada benimsediği yöntemdir.

C) Araştırma, bir konuyu kitaplar, belgeler üzerinde incelemeler yaparak anlamanın, ortaya çıkarmanın adıdır.

D) Yazın ve sanat yapıtlarında bir varlığı, nesne ve durumu daha iyi anlatabilmek için yararlanılan niteliklerden her biridir ayrıntı.

 

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üstelik” sözcüğü anlatımı bozmaktadır?

A) Evden saat 7.00’de çıkıyorum, üstelik kahvaltımı da yapmış oluyorum.

B) Ona, geleceğimi söylemiştim ama üstelik o, evde yoktu.

C) Görüşmeyeli üniversiteyi bitirmiş, üstelik işe bile girmiş.

D) İlk kez bir film galasına gittim, üstelik çok beğendiğim başrol oyuncusuyla da tanışma fırsatı buldum.

30. (I) Kapalı avlulu medrese örneklerinden biri olan Yakutiye Medresesi, 1995’te yöre kültürünü yansıtan eserlerin sergilenebilmesi için restore edildi. (II) Medresenin basık kemerli ve oymalı anıtsal taç kapısı, tüm anıtsal yapılarda olduğu gibi zengin süslemelerle bezeli. (III) Taç kapının yan yüzlerinde silme kemerle çevrili nişler içerisinde bulunan, iki pars ve kartal figüründen oluşan hayat ağacının, Yakut Bey’in amblemi olduğu sanılıyor. (IV) Medresenin güneyindeki tonozun üzerinde, medreseye vakfedilmiş altı köyün ismini içeren “vakfiye”, mermer üzerine sülüs yazı ile asılmış durumda. (V) Medresenin doğu kısmında, yapıya bitişik olan bir türbeninse kime ait olduğu konusunda kesin bir bilgi yok.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak söylenen;

A) I. cümlede amaçtan söz edilmiştir.

B) II. cümlede benzerlik dile getirilmiştir.

C) III. cümlede tahminde bulunulmuştur.

D) IV. cümlede açıklama yapılmıştır.

E) V. cümlede beğeni dile getirilmiştir.

yargılarından hangisi/hangileri yanlıştır?

A) Yalnız A

B) Yalnız E

C) C ve D

D) B ve E

31. (I) Eski Türklerde kayın ve ardıç ağaçları kutsal sayılmaktaydı. (II) Her Şaman ayin yaparken yanında kayın ağacı bulundururdu. (III) Ağacı, gökle yeri birbirine bağlayan bir araç olarak görürlerdi. (IV) Gökteki ebedî kamın (Şamanın) kapısı önünde bir ağaç olduğunu düşünürlerdi. (V) Bu ağacın dallarında kuş biçiminde ruhların oturduğunu ve bir çocuk doğduğu zaman ağaçtan bir kuşun aşağı indiğini…

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede bir inanıştan söz edilmiştir.

B) II. cümlede bir bilgi aktarılmıştır.

C) III. cümlede bir işlev dile getirilmiştir.

D) IV. cümlede bir ihtimalden söz edilmiştir.

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe Paragraf Testi – 7
 • Tarih: 10 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe Paragraf Testi – 7
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü