Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (31)

2.DÖNEM TEOG TÜRKÇE DENEME SINAVI SORULARI

1.

1. Konuşa konuşa gece yarısını mı bulmuşlar?

2. Gençlerin şiirlerini güzel buluyor musunuz?

3. Telefonu hangi bilim adamı bulmuş?

4. Yazarın son romanını nasıl buldunuz?

“Bulmak’’ sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 4 D) 3 ve 4

2. “Bu sorunu köylülerle enine boyuna konuştu.”

Altı çizili ikilemenin bu cümleye kattığı an lam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Fakir olsalar da düzenli bir yaşam sürüyorlar.

B) İdareciler, bu öğrencilerin durumunu ayrıntılarıyla ele aldı.

C) Genel olarak sizinle aynı görüşte olduğumu söylemeliyim.

D) İkide bir yanıma gelir, benden para isterdi.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla kullanılmıştır?

A) Ünlü sanatçı, dünyaya farklı pencerelerden bakmamızı sağladı.

B) Konağını ele geçirmek istiyor, onu elimizden almaya çalışıyordu.

C) Herkesin malında gözü olanlar, toplum tarafından sevilmez.

D) Saygın insanlara bile dil uzatmaktan çekinmezdi.

4. “İnsanlar ne tam olarak iyi, ne de tam olarak kötüdürler.”

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Her insanın iyi ya da kötü yanları olabilir.

B) Bazı insanlar iyi, bazıları kötü karakterlidir.

C) İnsanları iyi ve kötü diye sınıflandırmak gerekir.

D) Her insanın doğuştan getirdiği iyi ya da kötü özellikleri vardır.

5. Bilim insanları, küresel ısınmada en etkili faktörün, “sera gazlan” olduğu konusunda birleşmişlerdir. Başlıca sera gazları; karbondioksit, metan, kloroflour karbon, ozon ve azot oksitleridir. Bu gazların son yıllarda atmosferde hızla artması küresel ısınmayı tetiklemektedir. Sera gazlarının kullanımı azaltılmazsa insan yaşamını büyük bir felaket beklemektedir.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Karşılaştırma B) Öyküleme

C) Örneklendirme D) Betimleme

6. Aşağıda boş bırakılan yerlerden hangisine virgül getirilirse cümlenin anlamı değişir?

A) Doktor ( ) Mehmet Bey’le görüşmek istiyor.

B) Geniş ( ) yeni bir eve taşınacaklar.

C) Balık ( ) akvaryumda sürekli dolaşıyor.

D) Çocuk ( ) kapının önünde epey beklemiş.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri yanlış ayrılmıştır?

A) Bu bölgedeki tarlalara / buğday / ekiliyor.

B) Yağmur başlayınca / sığınacak bir yer / aradık.

C) Kazaya / bir kamyonun neden olduğu / belirlendi.

D) Genç ressamın tabloları / bu salonda / sergileniyor.

8. (1) Bilim, belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve araştırma sürecidir. (2) Bunu bilen bilim adamı, sürekli araştırma içine girer. (3) İlgi duyduğu alanda araştırmalar, gözlemler yapar. (4) Bu araştırmalarını eldeki bilgilerle karşılaştırarak doğruya ulaşır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmeden yararlanılmıştır?

A) Öğretmen bir mum gibidir, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

B) Biz Türkler ruhen asil doğmuş bir milletiz. C) Ben askerliğin her şeyden ziyade sanatkârlığını severim.

D) Alnını ne kadar yüksek tutarsan yere o kadar sağlam basarsın.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim­fiil, nesne görevinde kullanılmıştır?

A) Kasabadan ayrılmayı aslında hiç düşünmüyordu.

B) İşçiler dinlenmek için gölgelik yerlere çekildiler.

C) Kesilen odunları, hep birlikte depoya taşıyalım.

D) Yolcu yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi özne ­ yüklem ilişkisine göre ötekilerden farklıdır?

A) Halılar ve kilimler dün yıkanmış.

B) Eski yalı iki yılda restore edilmiş.

C) Görevini savsaklayanlar uyarılmış.

D) Dün Boğaz’da büyük bir yelkenli batmış.

12. Ateşkes anında karşı sipere gidip bir Türk’e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi, çok sevinmiş göründü ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Jacko adını verdiğimiz Türk askerlerinden ben de bizimkilerin hepsi de pek hoşlanmıştı. Temiz dövüşürlerdi ve dünyanın en cesur insanlarıydı. En yoğun ateş karşısında Dile durmazlardı, âdeta fanatik insanlardı.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Anı B) Makale C) Deneme D) Masal

13. Monotonluk beni korkutur. Onun için yazılarımda tekdüzeliği yenmeye çalışırım, renkli bir anlatım benimserim. Bunu sağlamak için değişik yapılı, değişik yüklemli, değişik kipli cümleler kullanırım. Kısa ve uzun cümleleri, devrik ve kurallı cümleleri bir arada ve yerli yerinde kullanırım.

Yazar, bu sözlerine göre yazılarında aşağıdakilerin hangisine dikkat etmektedir?

A) Kalıcılık B) Yerellik C) Çeşitlilik D) Özgünlük

14. Seni alıp uzaklara giden otobüs

Benim üzerimden geçer hışımla

Devrilir, bakakalırım ardından

Bir sel gibi akan gözyaşımda…

Bu dizelerin şairinin içinde bulunduğu durumu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Yaşama sevinci B) Ayrılık acısı

C) Gelecek kaygısı D) Çocukluk özlemi

15. Bilimsel yapıtlar, hiçbir zaman edebî eser niteliği taşımaz. Çünkü edebiyat yapıtı, yaratıcılık gerektirir, buluş gücü gerektirir. Ancak yazarın bir özgünlük kattığı eserler edebî nitelik kazanır.

Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir eseri değerli kılan, yazarın nasıl anlattığı değil; neyi anlattığıdır.

B) Sanat değeri taşıyan yapıtlar, daima çok beğenilir.

C) Bilimsel eserlerin edebî değer kazanması titiz bir çalışmayla olur.

D) Bir eserin edebî değer taşıması için yazarın ona kendinden bir şeyler katması gerekir.

16. Bilim insanı, öğrencilerini, geniş bilgi birikimi ile aydınlatmalı, onları yarınlara hazırlamalıdır. Aynı zamanda o, topluma bilim hizmeti sunarak kılavuzluk etmelidir. Bunun için toplumun uzağına düşmemeli, dergi ve gazetelerde yazılar kaleme alarak değişik iletişim araçlarını kullanarak topluma yararlı olmalıdır. Her türlü dar görüşlülükten sıyrılıp din, dil, ırk ayrımı yapmadan yaptığı araştırmayı dünyanın her insanı ile paylaşabilmelidir.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, bilim insanının özellikleri arasında sayılmamıştır?

A) Öğrencilerini yetiştirmek

B) Halka yol göstermek

C) İnsanlar arasında ayrım gözetmemek

D) Evrensel konulara ağırlık vermek

17. Bu konuda net bir şey söyleyemeyeceğim. Küçük yaşlardan beri bir okuma tutkusu içindeyim. Çok okudum, çok düşündüm. İlk yazılarımı çekine çekine bir edebiyat dergisine gönderdim. Bu ilk yazı, beni bu ortama sürükledi.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır?

A) Edebiyat dünyasına girişiniz nasıl oldu?

B) Çocukken çok kitap okur muydunuz?

C) Yazılarınız hangi dergilerde yayımlandı?

D) Edebiyata yeni adım atacaklara neler önerirsiniz?

18. 1. Kendini insan olarak nasıl tanıyacak?

2. Başkalarının onu yerleştirdiği yere nasıl karşı çıkacak?

3. İnsan, yaşadığı çağda kendini nereye yerleştirecek?

4. Çağlar boyu, burgu burgu, beynin derinliklerinde bir öz eleştiri yaratmıştır bu sorular.

Numaralanmış cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olmalıdır?

A) 3 ­ 2 ­ 1 ­ 4 B) 4 ­ 1 ­ 2 ­ 3

C) 2 ­ 4 ­ 1 ­ 3 D) 1 ­ 3 ­ 2 ­ 4

19. “Lüzumsuz Adam”la başlattığı yeni hikâye anlayışında olayların geçtiği yerler de değişmiştir. 14 hikâyesinin 10’u kentte, 4’ü de adada geçmektedir. Köy yoktur artık bu hikâyelerde, kasaba yoktur, yabancı ülkeler yoktur. Köyle kasaba olmayınca Sait Faik’in çocukluk anıları da yoktur, yabancı ülkeler olmayınca Sait Faik’in gençlik anıları da yoktur.

Bu parçadan Sait Faik’in hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Hikâyelerinin bazılarının kentlerde geçtiği

B) Kahramanlarını çevresindeki insanlardan seçtiği

C) Hikâyelerinin bazılarında anılarından yarar landığı

D) Yeni dönemle hikâyelerinin içeriğinin değiştiği

20. Halkın, kötü edebiyatı (şiiri, öyküyü, romanı) sevdiği doğru değildir. Halk bir çeşit edebiyatı sever, bir çeşit edebiyatı sevmez. Sevdiğinin iyisini de kötüsünü de okur. Sevmediğine ise hiç yanaşmaz. Bu nedenle bir yazar çok okunmak istiyorsa…

Bu parça en uygun biçimde aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanabilir?

A) Kendini halkın istediği gibi yazmaya zorlamalıdır.

B) Herkesin bildiği, herkesin anladığı şeylerden söz etmelidir.

C) İnsanlığın ortak malı olan duyguları ele almalıdır.

D) Yazılarında gerçekleri yansıtmaya özen göstermelidir.

CEVAP ANAHTARI:

1- C

2- B

3- B

4- A

5- C

6- A

7- C

8- A

9- A

10- A

11- D

12- A

13- C

14- B

15- D

16- D

17- A

18- A

19- B

20- A

 • Yazının Bağlantısı: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (31)
 • Tarih: 14 Mart 2017
 • Yazının Kategorisi: Liselere Hazırlık Test ve Denemeleri (8. Sınıf)
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türkçe 2. Dönem Türkçe TEOG Denemesi (31)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü