Türk Eğitim Tarihi Notları (Soru-Cevap)

1-Sığır boynuzundan yapılan kaleme…….. denir?

Şütük

2- Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn niçin hangi amaçla açılmıştır?

Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn 1795 yılında III. Selim döneminde kurulmuştur. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn haritacılık, gemi inşaatı ve inşaat mühendisliği öğretimi yapmaktaydı. Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn 1847’de mühendislik eğitiminin dışında mimarlık eğitimi de vermeye başladı. 1883’te Hendese-i Mülkiye, 1909’da Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak ülkenin alt yapı inşaatlarında görev alan kadroları yetiştirdi.

3- Kınalızade Ali’nin eseri? (ahlak-ı alai)

 • Ahlâk-ı Alâî,
 • Tecride, Mevakıfa ve Hasan Çelebi’ye Haşiyeler,
 • Camiye, Dürer ve Gurere Haşiyeleri,
 • İs’af, Evkaf ilmine Dairdir,
 • Kalemiye Seyfiye risaleleri,
 • Münşeatı,
 • Bedreddin Guzzi ile Tefsirden Mubahasesi,
 • Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler,
 • Ulemadan Şah Efendi ile Vakfa aid Mubahasesi,
 • Tabakatı Hanefiye,
 • Beyzaviye Haşiye,
 • Keşşafa Haşiye

4-Enderunun özellikleri?

Hıristiyan çocuklarının yetiştirilip iyi ve güvenilir devlet adamı olmaları sağlanıyordu.

Fatih döneminde görülür

Yahudiler ve Müslümanlar alınmaz.

5-İlk sivil yüksekokul?

Mekteb-i Mülkiye

6-Mesleki ve yaygın eğitime önem veren kurumlar nelerdir?

Selçukluda ahilik, Osmanlıda lonca teşkilat

7- İlk öğretmen okulunu açan kişi kimdir?

Tanzimat döneminde Maarif Nazırı Kemal Efendi’nin önderliğinde ilk öğretmen okulu olan Darülmuallim açılmıştır. Abdülmecid dönemine denk gelmektedir.

8-Kızlar için ilk yükseköğretim okulu hangi dönemde açılmıştır?

II. Meşrutiyet döneminde açıldı.

9-Tebanın önde gelen çocuklarını eğiten okul?

10-Kadın öğretmen yetiştiren okul?

Dârülmuallimat (1870)

11-Protestan okullarının özelliği değildir?

12-Medreselerin özelliği değildir?

13-Bugünkü lise düzeyindeki okul?

Sultaniye

14-Bulgaristanın bağımsız olmasında oynadığı rol nedeniyle Bulgarlar tarafından teşekkür edilen okul?

Robert Koleji

15-“Eğitimin amacı bireyi mutlu kılmaktır” sözü kime aittir?

Farabi

16-Osmanlı devletinde ilk medrese kim zamanında açılmıştır?

Orhan Bey

17-Osmanlı devletinde medrese öğrencilerine ne ad verilirdi?

Talebe-i Ulûm

18-Medreselerden mezun olanların bir süre atama bekleme işine ne ad verilir?

Mülâzemet bekleme işi. Bekleyene mülâzım, bekleme sürecine nevbet denir.

19-Mektebi maarifi adliyenin amacı nedir?

Rüştiye düzeyinde olan bu okul özellikle sivil memur yetiştirmeyi amaçlamıştır. (II. Mahmut)

20-İdadi mektepleri hakkında bir soru..

Harp okulu ya da Tıbbiye’ye girmek isteyen öğrenciler içindir. Ordu merkezleri ile beraber Bosna’da açılmıştır.

İstanbul’daki ilk idadi Mekteb-i Fünûn İdadiye’dir.

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde ortaokul düzeyinde kalacağı kesinleşti.

21-Medreselerin kuruluş amacı değildir?,

Temel iki neden;

 • Yeni Müslüman olanların inancını pekiştirmek
 • Şii tehdidine karşı Sünniliği korumak

Bunun yanında;

 • Memur yetiştirme
 • Din adamı yetiştirme
 • Yoksul ve yetenekli çocukları okutma
 • Bilginleri maaşla medreseye bağlayarak gizli iş yürütmelerine engel olma

22- Alp kelimesinin geçtiği ilk destan hangisidir?

Oğuz Kağan Destanı

23-T.E.T kitabının yazarı kimdir?

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ

 • Yazının Bağlantısı: Türk Eğitim Tarihi Notları (Soru-Cevap)
 • Tarih: 18 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Üniversite Notları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türk Eğitim Tarihi Notları (Soru-Cevap)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü