Türk Eğitim Tarihi Notları (Önemli Bilgiler)

İlk Selçuklu Medresesi: Nişabur’da Tuğrul Bey – Karahanlılar

Nizamiye Medreseleri: Alparslan Dönemi – Karahanlılar

Vakfiyeli İlk Medrese: Satuk Buğra Han – Karahanlılar

Nizamülmülk: Melikşah’ın atabeyi

Darülhadis: II. Murat yaptırdı.

İlk Osmanlı Medresesi: İznik Orhaniyesi

Darülkurra: Hafız yetiştirir.

Molla Lütfi: idam edilen müderris

Darüttalim: İlköğretim (Darülilim, Sıbyan mektebi)

Haşiye Tecrit: En alttaki medrese

Şehzadegan mektebi: Saray içinde, şehzadeler için

Meşkhane: Yetenekli içoğlanların musiki öğrendiği yer.

Muallim-i Sultani: Sehzadeleri kurana başlatan hoca

İlk Azınlık Okulu: Fener Rum mektebi

İlk Yabancı Okul: Saint Berait okulu

Bab-I Ali Mektebi: En önemli memur yetiştiren

Bab-I Defterdar Mektebi: Maliye işleri dairesi

İlköğretim zorunluluğu: Yenileşme hareketlerinde II. Mahmut

İlk gazete: Takvim-İ Vakayi

Mühendishane-i Bahri Humayun: İlk deniz okulu ve batıya açılan ilk pencere.

Mühendishane-i Berri Humayun: Kara Okulu ve III. Selim

Mecmua-iUlum-İ Riyaziye: Osmanlıya Batının yüksek matematiğini ve fiziğini sokan eser.

Mekteb-İ Funun Harbiye: Berri Humayun’a ek subay

Maarif-i Umimiye Nizamnamesi: Tanzimat dönemi eğitim düzenlemesi

İlk öğretmen okulları (erkek-kız) ve kızlar için ortaokul Tanzimat döneminde

Rüştiye: Genel ortaokulların en düşüğü.

Darülmaarif: Rüştüyeler arasında seviyesi yüksek olan

Mekteb-i Fünun İdadiye: İstanbul’daki ilk idadi

Darülfünun: Yüksekokul

Mekteb-i Mülkiye: İlk sivil yüksek okul

Mekteb-i Osmani: Yabancı yerlerdeki Türklere yardım için kurulan okul

Ahmet Cevdet Efendi Darülmuallim ilk müdürü ve Darülmuallim nizamnamesinin yazarı. Cerre çıkma kalktı.

Darülmuallimin-i Sıbyan: İlkokullara (iptidai mekteplere) öğretmen yetiştirmek için açıldı.

Selim Sabit Efendi: Usul-ü cedit hareketlerini başlattı. Pedagoji kitabı yazdı. Rehnüma-yı Muallim kılavuz kitabını çıkardı.

Ahmet Cevdet Paşa: Elifba bastırdı.

Engelli okul:u Mutlakıyet Döneminde açıldı.

Öğretmen sendikalarının temeli İstibdat Döneminde atıldı.

Kızlar için ilk yüksekokul: II. Meşrutiyet

İlk resmi ana okul: II. Meşrutiyet

Alions İsroelit: Yahudi ana okulu

Frobel öğretim: Zihin-kas koordinasyonu

Tedrisrat-ı iptidaiye kanun-i muvakkatti: İlköğretim parasız oldu. II. Meşrutiyet.

İlk kız lisesi: İnas Sultaniyesi

 • Yazının Bağlantısı: Türk Eğitim Tarihi Notları (Önemli Bilgiler)
 • Tarih: 18 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Üniversite Notları
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Türk Eğitim Tarihi Notları (Önemli Bilgiler)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü