İslam Öncesi Türk Edebiyatı ÖABT Testi (2)

1. Din törenleri zamanla din dışı eğlenceler haline ge­lince, şairlik ayrı bir meslek halini almışsa da uzun zaman yine musikicilikle birlikte yürümüş, şiirle musi­ki çok daha sonraki devirlerde birbirinden ayrılmıştır. Şairler, o çağda, şiirlerini—-denen bir sazla söy­lerlerdi.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) kopuz B) bağlama C) ud

D)çeng E) tar

2. Samanların tanrılara kurban sunmak, ölülerin ruh­larının gökyüzüne çıkması için yol göstermek, kötü cinlerin getirebileceği hastalık vb. gibi kötülükleri büyü ile önlemek, hastaları iyileştirmek, gelecekten haber vermek gibi çeşitli görevleri vardı. Bütün bu işler özel törenlerle yapılır, bu törenlerde şamanlar coşup kendilerinden geçerek çalar söyler, dans nite­liği taşıyan hareketlerle sıçrar, toplumu etkileri altın­da bırakırlardı. Bu dinsel törenlerde musiki ve dansla birlikte söylenen sözler, Türk şiirinin ilk örnekleri sa­yılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen, samanların törenlerinde söylediği şiirler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) sav – sagu

B) koşma – sagu

C) gazel – koşuk

D) koşuk – sagu

E) mani – sav

3. Her ulusta olduğu gibi, Türklerde de daha yazının bilinmediği zamanlarda dahi, sözlü edebiyat vardır. Sözlü edebiyat, kuşaktan kuşağa, ağızdan geçerek sürüp giden bir edebiyattır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sözlü edebiyat ürünlerinden biri değildir?

A) Destan B) Sagu C) Koşuk

D) Sav E) Mesnevî

4. İslamlıktan önceki çağlarda, sanatlar birbirlerinden ayrılarak bağımsız hale gelmeden önce, Türk top­lumunda şairler aynı zamanda rahip, büyücü, bilici, hekim, dansçı ve musikici idiler. Bunlara Tonguzlar —-, Altay Türkleri—-, Yakutlar—-, Kırgızlar—-, Oğuzlar—-derlerdi

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklardan herhangi birisine getirilemez?

A) şaman B) aşık C) kam

D) ozan E) baksı

5. Konuları aşk, yiğitlik, doğa sevgisi olan ve şölenlerde kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir. Sözlü ve anonim­dir. Nazım birimi dörtlük, ölçü hece, kafiye yarımdır. Genellikle yedili ve on birli hece ölçüsüyle söylenen koşma nazım biçiminin sözlü dönemdeki karşılığıdır.

Parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sagu B) Koşuk 0) Sav

D) Destan E) Ağıt

6. Kara-Han’ın yarattığı dünya düzdü, Kişi’nin ağzın­dan saçılanlar yüzünden bataklık tepeciklerle ör­tüldü. Kara-Han kızdı, Kişi’yi ışık aleminden kovdu, ona “Eriig” (şeytan) adını verdi. Yerden, dokuz dallı bir ağaç yükseltti, her dalın altında bir adam yarattı. Bunlar, dünyadaki dokuz İnsan soyunun atalarıdır. Erlig, bu yeni yaratıkların çok güzel ve iyi olduklarını görünce, onların kendisine verilmesini istedi, Kara-Han razı olmadı.

Yukarıdaki parça aşağıdaki uluslardan hangisi­nin mitolojisine ait olabilir?

A) Türk B) İran C)Arap

D) Yunan E) Mısır

7. İnsanlığın ilk dönemlerinde kişilerin tabiatla, üstün güçlerle ve düşmanla mücadelesinde düş yoluyla ortaya koyduğu eser, söylediği söz ve takındığı tarz — oluşmasına hizmet eder,

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) teknolojinin

B) toplumsal yapının

C) mitolojik öğelerin

D) devletlerin

E) dillerin

8.“sığır” adı verilen dinsel sürgün avları ile, “şölen” ya da “toy” denen dinsel ziyafetlerde söylenen şiirler­dir.

Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi ge­tirilebilir?

A) Savlar B) Koşuklar C) Sagular

D) Ağıtlar E) Destanlar

9.I. Mit

II.Söylence

III. Derleme

IV. Yayılma

V. Mahlas

 

Yukarıdakilerin hangisi ile sözlü edebiyat arasın­da bir ilişki kurulamaz?

A)l.        B)ll.        C)IU.        D) IV. E) V.

10. Aşağıdakilerden hangisi mitolojik bir öge değil­dir?

A) Yazıt B) Uçmak

C) Erlik D) Kara Han

E) Umay

1- A 2-D 3-E 4-B 5-B 6-A 7-C 8-B 9-E 10-A

 • Yazının Bağlantısı: İslam Öncesi Türk Edebiyatı ÖABT Testi (2)
 • Tarih: 7 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe ÖABT Bölümü
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: İslam Öncesi Türk Edebiyatı ÖABT Testi (2)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü