Cümlede Anlam Soruları

Cümlede anlam ile alakalı ayrı ayrı olarak verilen güzel bir kaynak. Toplam 57 soru mevcut. Sorulara aşağıdan bakabilir veya indirebilirsiniz.

[toggle title=”Cümlede Anlam İlişkileri Soruları”]

1) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi söz konusudur? 
A) Kar yağdığı için yollar kapandı.
B) Siz anlatın, ben geliyorum.
C) O saate kadar asla gelmez.
D) Ben işimi sağlama alırım.

2) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? 
A) Benim işim buraya kadar.
B) Gerçeği söylediğim için kızdılar.
C) Bu kalemi de size aldım.
D) Bugün için geleceğinizi söylemişti.

3) İnsanda çok keramet vardır; ama düşünce gücü kısıtlanmış, düşüncelerini etrafına iletme fırsatı bulamamış, bu fırsatı elinden alınmış insanda değil.
Bu cümleye anlamca en yakın cümle, aşağı­dakilerden hangisidir?
A) İnsan fikrine saygı, bilimselliğin en önemli il­kelerindendir.
B) İnsan, cihanın en kusursuz ve en yüce canlısıdır.
C) İnsanın yetenek ve yaratıcılığı düşünce öz­gürlüğü ile ortaya çıkar.
D) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği dü­şünme yeteneğidir.

4) Anlamsız bir çocukluk ve tatsız bir gençlik, insanı olgunluk çağına erken hazırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılanı bütünüyle kapsar?
A) Olgunluk çağı, çocukluk ve gençlik yıllarının bitimiyle başlar.
B) Tecrübeler, insanı iyi bir biçimde olgunlaştırır.
C) Çocukluk ve gençlik yılları gerektiği gibi yaşanmazsa kişi yaşıtlarından önce olgunlaşır.
D) İnsan hayatında çocukluk ve gençlik çağı kadar olgunluk çağının da önemi vardır.

5) Aşağıdakilerden hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?
A) Sokağa böyle çıkarsan hastalanırsın.
B) Bütün bu zorluklara seni sevdiğinden katlan­mış.
C) Bu konu zordur, kolay anlaşılmaz.
D) O, pireye kızıp yorgan yakar.

6) 1. Söğüt ağaçlarını da çok severim.
2. Söğütleri eskiden beri severim.
3. Söğütleri oldum olası severim.
4. Söğüt ağaçlarını severim.
Hangileri yakın anlamlıdır?
A) 2-3     B) 3-4      C) 1-2      D) 2-4

7) Hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir?
A) Eve gitmesek de sinemaya gitsek.
B) Ödevimi yapsam da rahatlasam
C) Elindekileri bitirse de gitsek
D) Bir an önce versem de kurtulsam

8) Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Antalya o zaman da bir liman kentiydi.
B) Meydana gelen en şiddetli sarsıntı budur.
C) Çocukların tümü cılız ve hastalıklıydı.
D) Babanı biraz daha yaşlanmış gördüm.

9) Hangi cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da köyde geçmiştir.
B) Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu.
C) Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti.
D) Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuç, kendisini hazırlayan nedenle birlikte verilmiştir?
A) Eve gelince çiçekleri suladık.
B) Yakıtımız bitince yolda kaldık.
C) Köye hava kararınca ulaştık.
D) Konuşurken senden de söz ettik.

 

[/toggle]

[toggle title=”Anlatımına Göre Cümleler Soruları”]

11) (I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye’de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışarı sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir.
Yukarıdaki paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha keskin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar içermektedir?
A) I ile V       B)I ile IV        C)I ile III      D) II ile IV

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir değerlendirme söz konusudur?
A) Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor.
B) Öyküdeki kişilerin dördü kadın, üçü erkektir.
C) Romanın sonunda kahramanların hepsi ölüyor.
D) Öykülerin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülüyor.

13) (I) Bu kitapta anlatılanlar 1940 yılında geçiyor. (II) Yazarın arka kapakta açıkladığına göre bu yapıt, yazmakta olduğu roman dizisinin ilk kitabını oluşturuyor. (III) Kitapta, Çukurova yöresi ve bu yörede yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri ele alınıyor. (IV) Bunlar içtenlik ve sevecenlikle yoğrulmuş, yalın bir anlatımla sergileniyor. (V) Bu anlatım açık, kısa cümleli bir dille beslendiğinden zevkle ve ilgiyle okunuyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde söyleyenin kendi düşüncesine yer verilmiştir?
A) I. ve II.    B) I. ve III    C) IV. ve V.     D) II. ve IV.

14) (I) Önceleri yazınsal türlerin en etkilisinin roman olduğunu sanıyordum. (II) Sonra tiyatronun romandan daha güçlü, daha etkili bir tür olduğunu anladım. (III) 1940′lardan sonra da tiyatroya yöneldim. (IV) Peş peşe altı tiyatro eseri yazdım. (V) Yazdıklarım, çok büyük bir ilgi gördü ve çeşitli sahnelerde oynandı.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde nesnellik söz konusudur?
A) I. ve II.   B) I. ve III.    C) II. ve V.    D) III. ve IV

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır?
A) Ahmet Haşim’in “Sonbahar” şiirindeki kişileştirme de çok ilgi çekicidir.
B) Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu şiirinde doğadaki nesnelerin özellikleri insanlar için kullanılmıştır.
C) Faruk Nafiz Çamlıbel’in, “Han Duvarları”nda birçok kez kişileştirmeye başvurduğu görülmektedir.
D) Yunus Emre’nin şiirinde “bulut”un gizli gizli ağlamasından söz edilerek buluta insan niteliği verilmektedir.

16) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklı bir nitelik taşımaktadır?
A) Bu sanatçının resimleri, duygu ve düşünceyi görselliğe dönüştüren tutarlı bir üslubun ürünüdür.
B) Sanatçı kendine özgü çağdaşlık anlayışını ve eleştirel tavrını bu dizide de sürdürüyor.
C) Sanatçı, bu resimlerinde gerçekleri, değişik yorum ve çağrışımlara açık biçimde vurguluyor.
D) Sanatçının sarı ve yeşil renkleri ağırlıklı olarak kullandığı kırsal kesim resimlerinde, çalışan köylüler görülüyor.

17) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğrudan anlatım söz konusu değildir?
A) Aragon, o müthiş şiirinde “Mutlu aşk yok ki dünyada.” demiyor mu?
B) Cemal Süreya, “Ben neredeysem yalnızlığın başkenti orasıdır.” demiş.
C) Edip Cansever, kapalı şiirin olmadığını, şiire kapalı insanın olduğunu söyler.
D)Ülkü Tamer”in o güzel şiiri “Ben sana teşekkür ederim.” dizesiyle başlar.

18) Aşağıdakilerden hangisi “sanatçı neyi anlatmış?” sorusunun cevabı olabilir?
A) Fuzuli, kasidesinde Hz Muhammed’i konu edinmiş.
B) Derinlikli, içten ve güzel dizeler yazmayı başarmış.
C) Ana motif olarak bütün şiir boyunca sudan yararlanmış.
D) Birçok edebi sanatı ustalıkla kullanmayı başarmış.

 

[/toggle]

[toggle title=”Cümle Yorumlama Soruları”]

19) Bir şiirin değeri, söyleyişi ile biçiminin mükem­melliğine bağlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı anlamdadır?
A)  Biçimi güzel olan şiirler mükemmeldir.
B)  Değerli şiirler, hem biçim hem de söyleyiş bakımından kusursuzdur.
C)  Şiirde zirveyi yakalayabilmek için etkileyi­ci bir söyleyiş oluşturmak gerekir.
D) Bir şiirin kalitesi, konusunun çok güzel ol­ması ile ölçülür.

20) Derin düşünmeyen insan, hiçbir şeyi değişti­remez; hiçbir şeyi değiştirmeden de uygarlık olmaz.
Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?
A) Değişim, insanın doğasında vardır.
B) Uygarlık, insanların ortak çabalarının ürü­nüdür.
C) Bütün insanların amacı, uygar bir şekilde yaşamak olmalıdır.
D) Uygarlık, derin düşünmesini bilen insanlar­la doğmuştur.

21)Romancı, eserlerini içinde bulunduğu toplumun değerlerini dikkate alarak yazmak zorundadır.
Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Romancının toplumsal değerlerden beslenmesi gerekir.
B) Roman yazarı, eserlerinde toplumsal değerlerle çelişmemelidir.
C) Yazarın içinde yaşadığı toplumu anlatma zorunluluğu yoktur.
D) Roman yazarı yaşadığı toplumun değer yargılarını dikkate almalıdır.

22)“İnsanların yükselmesi, gelişme ve medeniyet, yemekle başlamış, yemekle aynı derecede ileri gitmiştir.” sözüne hak vermemek mümkün mü?
Yukarıdaki cümlenin konusu nedir?
A) Medeniyetin yemek kültürünü etkilemesi
B) Yemek kültürünün medeniyetle ilişkisi
C) Yemek kültürünün tarihî gelişimi
D) Yemek kültürünün özellikleri

23) “Akıl tamamlandığında söz noksanlaşır.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A) Akıllı kişiler, az ve öz konuşur.
B) Çok konuşanlar, olgunlaşmamış kişilerdir.
C) Öz konuşmak, çok okumayı gerektirir.
D) Az konuşanlar düşünmeyi ihmal ediyordur.

24)1. akıllılar
2. yanılmayacaklarını
3. ileri sürmezler
4. zayıf taraflarını
5. bildiklerinden
Yukarıdaki sözlerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 1-4-5-2-3                                    B) 1-2-3-4-5
C) 1-4-5-3-2                                    D) 1-3-4-2-5

25) “Bir kişi ile sohbet ederken hep ………….. söz eder, kendi düşüncelerimizi öne sürersek karşımızdakinin susmasına ve bir süre sonra sohbetin kesilmesine …………..”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilirse, cümlenin anlamında bir bozulma olmaz?
A) kişiliğimizden – katkı sağlarız.
B) başkalarından – neden oluruz.
C) kendimizden – yol açarız.
D) boş şeylerden – kapı aralarız.

26) Öfkenin doruğa çıktığı anlarda akıl, sözünü dinletemez.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile aynı anlamdadır?
A) Akıl, duyguları frenleyebilmelidir.
B) İnsanlar duygusal olmaktan korkmamalıdır.
C) İnsan, çok sinirlendiğinde aklıyla değil, duygularıyla hareket eder.
D) Akıllı insanlar, duygularının güdümüne girmezler.

 

[/toggle]

[toggle title=”Anlatımlarına Göre Cümleler”]

27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
A) Trafiği rahatlatmak için geniş yollar açılmalı.
B) Hasta, yatağından kalkar kalkmaz dışarı çıkmak istedi.
C) Bu güzel ayakkabıları nereden aldınız?
D) Bu elbise size daha çok yakıştı.

28) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tanımlama” yapılmıştır?
A) Yarışı kazanmanın birinci şartı kendine güvenmektir.
B) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
C) Buz, donarak katı hâle gelmiş sudur.
D) Gezi yazıları, kuvvetli gözlem ile sağlam bilgiye dayanmaktadır.

29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleştiği kesin değildir?
A) Bugünün doğum günüm olduğunu unutmuştur.
B) Bu konu geçen hafta anlatılmıştı.
C) Soruları ikimiz birlikte çözdük.
D) Derslerine çalışmadığı için sınıfta kalmış.

30) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şikâyet” anlamı vardır?
A) Nerede yanlış yaptığını biliyorsun.
B) Sınavdan kötü not aldığını söylediler.
C) Çok çalıştığım için iyice yorgun düştüm.
D) Çocuğunuz sürekli yaramazlık yapıyor.

31) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusu değildir?
A) Zaman mı kaldı bunları yapmaya?
B) Hangi gün, zamanında geldi ki?
C) Odanı hiç düzenli göremeyecek miyim?
D) Bu sözle düşündürmeyi mi amaçladınız?

32) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir özlem dile getirilmiştir?
A) Şimdi çocukluk günlerime dönsem.
B) Yarın nihayet bu işi bitireceğim.
C) Seninle hemen konuşmamız lazım.
D) Yarın pikniğe gitmeyi çok istiyorum.

33) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem söz konusudur?
A) Gecikmeden gelse de hemen gitsek.
B) Yeni elbisesini giyinip kuşansın da gör.
C) Gezmeye gidersin de bizlere hiç haber vermez misin?
D) O kadar parayı kazanacak da borcunu ödeyecek.

34) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “küçümseme” söz konusudur?
A) Aklını başına topla da derslerine çalış.
B) Her işi bitirmiş de yazarlığa soyunmuş.
C) İşten sonra evden de çıkarırlarsa ne yaparız.
D) Geleceği varsa göreceği de var.

35) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur?
A) Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür.
B) “Yaban”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir eseridir.
C) “Eylül”, psikolojik roman türüne girer.
D) “9. Hariciye Koğuşu”, Peyami Sefa’nın en güzel eseridir.

36) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir görüş ileri sürülmemiştir?
A) Çok çalışmasına karşın başarılı olamadı.
B) Gelir dağılımındaki adaletsizlik giderilmelidir.
C) Ona güveniyorsunuz ama size yardım edemez.
D) Yaşanan olaylardan ders almak gerekir.

37) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uyarı” söz konusudur?
A) Dışarı çıkarken iyi giyinmediğinden çok üşümüştü.
B) Bu şarkıyı bir daha dinlemek ister misiniz?
C) Kalemini bulamayınca kardeşine çok kızdı.
D) Seni sevenleri üzdüğünün farkında mısın?

38) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneride bulunulmuştur?
A) Bu işi yapabilmem için daha fazla malzeme lazım.
B) Genç görünmek istiyorsan kıyafetine önem vermelisin.
C) Her sabah erkenden kalkıp spor yapardı odasında.
D) Yalnız kalınca arkadaşlarının kıymetini daha iyi anladı.

39) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “pişmanlık” duyulduğu anlatılmaktadır?
A) Uzun yıllar memleketimizden ayrı yaşadım.
B) Her geçen gün işimiz zorlaşıyor.
C) Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi.
D) Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı.

40) Aşağıdaki ifadelerin hangisinde “endişe” ve “merak” vardır?
A) Bu ne biçim söz, böyle?
B) Demek davetimize gelmeyecekler, öyle mi?
C) Hava da bozdu, niye gelmediler acaba?
D) Aman ya Rabbi ! O ne müthiş haber?

41) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklenmedik bir durumla karşılaşma söz konusudur?
A) Sahnede şarkı söylerken aniden yere düşmesin mi?
B) Çocuk büyük bir hızla kapıdan içeri girdi.
C) Demek bir daha bizimle çalışmak istemiyorsun.
D) Verdiğiniz işi iki haftada mı bitirmem gerekiyor?

42) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklenti anlamı vardır?
A) Sizi müdürün odasında beklediğini söyledi.
B) Bundan böyle her gün yarım saat koşacağım.
C) Buraya seninle görüşmek için geldiğimi biliyorsun.
D) Yeni kitabımın çok beğenileceğini düşünüyorum.

43) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” yapılmıştır?
A) Bu kadar insanı bir arada hiç görmemiştim.
B) Bu işten ne kadar para kazanacağımızı tahmin edemezsin.
C) Dünya kadar bulaşığı nasıl bitireceğim?
D) Bütün gün ağzına tek lokma koymadı.

44) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ön yargı” anlamı vardır?
A) Onu davet etmeye gerek yok, bu tarz filmleri sevmez.
B) Projeyi okumuş ve kabul etmesinin zor olduğunu söylemiş.
C) Hepsini denemiş ama hâlâ hangi gömleği alacağına karar verememiş.
D) Bu çalışmayla sınavı kazanamayacağını kendisi de çok iyi biliyor.

45) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eşitlik” söz konusudur?
A) Herkes kendi payına düşeni aldı.
B) Elmayı ortasından keserek çocuklarına verdi.
C) Kimin ne kadar para kazandığını bilmiyorum.
D) Onun hisselerinin benden fazla olması sinirimi bozuyor.

46) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan daha çok, bilineni vurgulama amacı vardır?
A) Sınava katılmaktan niçin vazgeçtiniz?
B) Arkadaşına söz verdiğin kitabı aldın mı?
C) Yüzmeye daha dün gitmediniz mi?
D) Davet ederse düğününe gider misin?

 

[/toggle]

[toggle title=”Cümle Vurgusu Soruları”]

47) Aşağıdakilerin hangisinde vurgu, zaman üzerindedir?
A) Oya, yarın akşam uçakla Adana’ya gidecek.
B) Yarın akşam uçakla Adana’ya Oya gidecek.
C) Oya, Adana’ya uçakla yarın akşam gidecek.
D) Oya, yarın Adana’ya akşam uçakla gidecek.

48) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır?
A) Bu soruyu ancak öğretmen çözer.
B) Bütün gün Mustafa’yı konuştuk.
C) Bunu bir de Melek Hanım’a sorun.
D) Haksız eleştiriler onu kızdırıyordu.

49) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç üzerindedir?
A) Yarın kütüphaneye seninle birlikte ben de geleceğim.
B) Yarın ben de seninle birlikte kütüphaneye geleceğim.
C) Kütüphaneye yarın be de seninle birlikte geleceğim.
D) Ben de kütüphaneye seninle birlikte yarın geleceğim.

50)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç en önemli ögedir?
A) Seninle ilk kez okulda karşılaştık.
B) Bahçenin önündeki boşlukta aniden bir patlama oldu.
C) Yüzmeyi öğrenmediğime çok üzülüyorum.
D) Çocukluk yıllarımı özlemle anıyorum.

51) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı üzerindedir?
A) Az önce ben, o kitabı dayıma verdim.
B) O kitabı dayıma az önce ben verdim.
C) Ben, o kitabı dayıma az önce verdim.
D) Dayıma az önce ben o kitabı verdim.

52) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nesne” cümlenin en önemli ögesi durumundadır?
A) Kaptan, geminin güvertesinde yolcuları saygıyla karşıladı.
B) Geminin güvertesinde yolcuları saygıyla kaptan karşıladı.
C) Kaptan geminin güvertesinde saygıyla yolcuları karşıladı.
D) Kaptan, yolcuları saygıyla geminin güvertesinde karşıladı.

53) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, vurgulanan öge durumundadır?
A) Ağaçlar, renkli giysilerini teker teker giyiniyorlar.
B) Bu öğrenciler hep gelecek için çırpınıyorlar.
C) Saçlarımı, öğrenciler için verdiğim emek beyazlattı.
D) Tiyatro kültürü çağımızda uygarlığın bir ölçüsüdür.

54) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem vurgulanmıştır?
A) Ben yüz vermeyince hemen yanımızdan ayrıldı.
B) Parçaladı gördüklerim ciğerimi.
C) Dil uzatmakta ustadır.
D) Telefonda”Cicim ayı bitti.”diyor.

55) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beni” sözcü­ğü kullanıldığı yere göre cümlenin en önemli ögesi durumuna getirilmiştir?
A) Dün sabah Ayten okulda beni aramış.
B) Arkadaşım şubat tatilinde beni istanbul’a çağı­rıyor.
C) Sınıfımı geçersem babam beni İzmir’e götüre­cek.
D) Öğretmen sınavda beni en ön sıraya oturttu.

[/toggle]

[toggle title=”Cevap Anahtarı”]

1.A – 2.B – 3.C – 4.C – 5.A – 6.A – 7.A – 8.C – 9.C – 10.B – 11.B – 12.D – 13.C – 14.D – 15.B – 16.D – 17.C – 18.D – 19.B – 20.D – 21.C – 22.B – 23.A – 24.A – 25.C – 26.C – 27.D – 28.C – 29.A – 30.D – 31.D – 32.A – 33.C – 34.B – 35.D – 36.A – 37.D – 38.B – 39.D – 40.C – 41.A – 42.D – 43.C – 44.A – 45.B – 46.C – 47.C – 48.A – 49.B – 50.A – 51.C – 52.C – 53.C – 54.C – 55.A

[/toggle]

[toggle title=”Arşiv Olarak İndirin”]

Screenshot_2

[button-red url=”https://drive.google.com/open?id=0B6RjLyaQ9MpZY2VpM3E1eHBpNGM” target=”_target” position=”center”]Arşiv Olarak İndirmek İçin Tıklayınız[/button-red]

[/toggle]

 • Yazının Bağlantısı: Cümlede Anlam Soruları
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: Cümlede Anlam Soruları
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü