8. Sınıf Testi – Karışık 23 Soru

8.Sınıf Türkçe Deneme Sınavı III

Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin ve Bilge Vezir Tonyukuk’un, günümüzde Moğolistan sınırları içinde kalmış bölgede, taşlara yazdırdıkları kitabeleri, Türk tarihine ışık tutan önemli vesikalardır. Bunlara Orhun Abideleri de denir. Abidelerin ilki olan Kül Tiğin Abidesi’ni 732’de Bilge Kağan yaptırmıştır. İkinci abide olan Bilge Kağan Abidesi, Bilge Kağan’ın ölümünden bir yıl sonra yaptırılmıştır. Üçüncü abide ise Bilge Kağan’ın kayınpederi Tonyukuk tarafından yaptırılmıştır.

1. Yukarıdaki parçanın dil ve anlatım özellikleriyle ilgili olarak;

 1. Anlatımda nesnellik ağır basmaktadır.
 2. Parçada sözü geçen abidelerin yapılış amacı açıklanmaktadır.
 3. Hem nesnel hem de öznel cümle örneği vardır.

hangisi söylenemez?

A) Yalnız III B) Yalnız II

C) II ve III D) I ve II

Bu kitap, bir gazetede yayımlanan 800’e yakın yazı arasından seçilmiş yazılardan oluşmuştur. Kimisi, kültür ve sanat konularını ele alıyordu: Onlar ayrı bir kitapta bir araya gelecek. Elinizdeki cilt, genellikle siyasete, uluslararası ilişkilere, toplumsal ve iktisadi sorunlara ilişkin yazılardan oluşuyor. Kitabımda bugün için geçerli olmayanları eleyip ömrü vefa eder gibi görünen konulara yer verdim.

2. Bu parçayı okuyan Ferdi;

 1. Kitaptaki yazıların konusu
 2. Eleme yaptığı yazıların sayısı
 3. Kitabın konu birliği dikkate alınarak oluşturulduğu
 4. Kitabın ne zaman basıldığı

konularından hangisi hakkında bilgi edinebilir?

A) II ve III

B) III ve IV

C) Yalnız IV

D) I ve II

İç disiplini gelişmiş oyuncular,oynadıkları oyun sürecindeki prensipli davranışlarını oyun bitiminde de hayatlarına yansıtırlar.

3. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özeleştiri yapabilen

B) Hatalarını kabul eden

C) Tarafsız bir gözlem yapabilen

D) Kendini kontrol edebilen

Karşınızdaki insanın bilgi düzeyi sizden daha iyi olabilir. Her karşılaştığınızı bu mantıkla kabul ederseniz, yalan yanlış şeyler söylemez, böylece zor durumda kalmaktan kurtulmuş olursunuz.

4. Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Özeleştiri yapılmıştır.

B) Amaç-sonuç ilişkisi kurulmuştur.

C) Varsayımda bulunulmuştur.

D) Öneride bulunulmuştur.

(I) Bir insanın kişilik özelliklerini ölçmek ve anlamak oldukça zordur. (II) Lider davranışlarının gözlenmesi kişisel özelliklerin değerlendirilmesinden daha kolay göründüğü için, liderlik araştırmalarında, liderin davranışlarının incelenmesi yolu seçilmiştir. (III) Davranış yaklaşımında liderin sahip olduğu özelliklerin değil, liderin davranışları üzerinde durulur ve “yöneticiler nasıl iş yapar?” sorusu incelenir.(IV) Davranış araştırmalarında etkili ve etkisiz liderler karşılaştırılarak, aralarındaki davranış farklılıkları tespit edilmeye çalışılır.

5. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisindeki yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyimin açıklaması verilmemiştir?

A) Çatışmada çok insan öldü, kan gövdeyi götürdü.

B) Çok eski kafalı bir insan, her zaman yeniliğe karşı çıkıyor.

C) Belediye ilaçlama sayesinde, sinekleri tamamen yok etti, hepsinin kökünü kuruttu.

D) Amcasından yüklü bir miras kalınca, adam köşeyi döndü.

Biz kırıldık daha da kırılırız

Son kötü günleri yaşıyoruz belki

İlk güzel günleri de yaşarız belki.

Bir şey var bu havada

Geçmişle gelecek arasında

Acıyla sevinç arasında

Öfkeyle barış arasında

7. Yukarıdaki dizelerin şairi aşağıdaki duygulardan hangisini yaşamamaktadır?

A) Ümit

B) Sitem

C) Gurur

D) Belirsizlik

Büyük romanlar büyük acılardan ya da mutluluklardan doğar. Duygular ne kadar coşkunsa eser de o kadar çarpıcı olur. Bizim coğrafyamız işlenebilecek birçok çarpıcı olayla dolu, iç savaşlar, darbeler, felaketler, terör, her biri başlı başına bir başyapıt konusu olabilir. Ama kalemler tamamen özgür olamadığı için bu eserler yazarların aklından kağıda geçemez kolay kolay. Suya sabuna dokunmayan bireysel konuları işlemek tercih edilir çoğu zaman.

8. Paragrafa göre roman yazarları neden bireysel konuları işlemeyi tercih ediyorlar?

A) Bireysel konuların daha popüler olması

B) Yazarların herhangi bir sebeple kendilerini baskı altında hissetmeleri

C) Yazarların toplumsal konularda başarısız olacakları düşüncesi

D) Romanda belirli kalıpların kırılamaması

(I) Sabahattin Ali’de keskin çizgili olaylar ağır basar. (II) Uzun bir süre geçmedikten sonra Kağnı’yı, Hanende Melek’i, Kazlar’ı yeniden okuma gereksinimi duymazsınız. (III) Olaylar hâlâ belleğinizdedir. (IV) Oysa Sait Faik’in bir küçücük öyküsünü her okuyuşunuzda onda yeni bir şey bulursunuz. (V)Anlatımında yalnızca olay değil, olaydan fazla bir şey vardır. (VI) Bu nedenle Sait Faik’in en az iki kere okumadığım öyküsü yok gibidir.

9. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde, kendilerinden önceki cümlenin nedeni belirtilmiştir?

A) II. ile IV.

B) II. ile V.

C) III. ile V.

D) III. ile VI.

Araştırmalar zihinsel gelişimle öğrenme arasında pozitif ve yüksek ilişki olduğunu göstermiştir. Bir grup öğrencinin matematik-mantık zekâları ölçülmüş ve tablodaki sonuçlar elde edilmiştir.

Matematik-mantık

zekâ düzeyi

Bu gruptaki öğrencilerin

yüzdesi

130 ve yukarı5
110-12925
90-10945
70-8920
69 ve aşağı5

10. Buna göre, bu gruptaki öğrencilerin başarı düzeylerinin dağılımını gösteren grafiğin nasıl olması beklenir?

A) 理鱸瘵ꇛ瘵퍌퍜ꇫ瘵 B)理鱸瘵ꇛ瘵퍌퍜ꇫ瘵

C) 理鱸瘵ꇛ瘵퍌퍜ꇫ瘵 D)理鱸瘵ꇛ瘵퍌퍜ꇫ瘵

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çocuğun eğitiminde rol oynayan en önemli kurumun aile olduğu unutulmamalıdır.

B) Bütün anne babalar gibi ben de kızıma büyüyünce ne olmak istediğini sordum.

C) Aileler, çocukları söz konusu olduğunda hiçbir özveriden kaçmaz.

D) Ancak günümüzdeki çocukların birçok davranışları insanı bezdirecek nitelikte.

Çocuğun duygularına yapıcı ve etkili tepki vermenin yollarından biri “kapı aralayıcı”lardır. Bunlar dinleyenin yargı ve duygularını iletmezler, sadece anlatanın duygu, düşüncelerini paylaşmaya çağırırlar, konuşmaya davet ederler. -Öyle mi? -Yaa… -Seni dinliyorum. -Bu konuda söyleyeceklerin var sanki. … Kapı aralayıcılar, çocukların konuşmaya başlamasına ve sürdürmesine olanak verir.Çocuk dinlendiğini ve kabul edildiğini hissedecektir.

Lise öğrencisi Burcu bir sorunuyla ilgili olarak sınıf rehber öğretmeni Işıl Hanım’la konuşmak ister. Işıl Hanım, Burcu’ya “Dersten sonra konuşalım.” der. Dersten sonra yapılan görüşmenin başlangıcında, Burcu suskunluk yaşar ve sorununu dile getiremez.

12. Bu durumda Işıl Hanım aşağıdakilerden hangisini söylerse, kapı aralayıcı tepki vermiş olur?

A) Şu anda aklından neler geçiyor?

B) Konuşmak istediğin halde, ağzını bıçak açmıyor.

C) Benimle konuşmak istedin; ancak susmandan rahatsız oldum.

D) Anlatmak istediğin çok önemli şeyler var; fakat

nereden başlayacağını bilmiyorsun.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden ayraç içinde verilen anlam çıkarılamaz?

A) Ebru, çok eski kitapların cilt kapaklarında yan kâğıt olarak kullanılmışsa da o kitapta kullanılan ebrunun yapılış tarihi hakkında bilgi vermez. (Olasılık)

B) Ebru, kitre veya benzeri maddelerle yoğunluğu artırılmış su üzerine özel fırçalar yardımıyla boyaların serpilip orada meydana gelen desenlerin kâğıda alınmasıyla elde edilen sanat eseridir. (Tanımlama)

C) Kâğıt süsleme sanatının en önemlisi olan ebrunun hangi tarihten beri yapıldığını söylemek bugün için imkânsızdır. (Üstünlük)

E) Ebru denilen renk renk desenli kâğıtlar, eskiden cilt ve defterlerin iç kapaklarını süslemek, hattatların levhalarında fon olarak kullanılmak üzere yapılırdı. (Amaç)

(I) Günümüzde okul öncesi eğitim kurumlarının önemi hemen herkes tarafından kabul edilmekte; ancak, bu kurumların işlevini, çalışan annelerin çocuklarını bıraktıkları bir çeşit bakım kurumu gibi değerlendirerek açıklamak doğru değildir. (II)Anneler çalışsın veya çalışmasın, okul öncesi dönemdeki çocukların tümü, gelecekteki eğitim hayatlarının ilk basamağına bu kurumlardan geçmelidir. (III) Okul öncesi eğitim kurumları; kişiliğin şekillendiği bu dönemi, çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri açısından en sağlıklı şekilde geçirmesini, onları hayata hazırlamayı ve aileyi okul öncesi eğitim konusunda bilgilendirmeyi hedeflemektedir. (IV) Çocuk tüm gelişimlerine ilişkin temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları ailede kazanmaktadır. (V)Bu açıdan aile, çocuğun bakımı, gelişimi ve eğitiminden sorumlu başlıca kurum olma özelliği taşımaktadır.

14. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I.cümlede, okul öncesi eğitim kurumlarının gerçek işlevlerinin dışında algılanmasının yanlış olduğu belirtilmiştir.

B) II. cümlede, bütün çocuklar için okul öncesi eğitimin gerekliliği vurgulanmıştır.

C) III. cümlede, okul öncesi eğitim kurumlarının olması gereken hedefleri hakkında bilgi verilmiştir.

D) IV. cümlede, okul öncesi eğitim kurumları ile aile arasında ortak bir iletişim olmasının gerekliliği belirtilmiştir.

Salondaki onca kalabalığa rağmen sahnede hiç mikrofonsuz şarkı söyleyen kadın, buğulu sesiyle salondakileri etkilemeyi başardı.

15. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “onca” yerine “o kadar” sözü getirilerek

B) “rağmen” yerine “karşın” sözcüğü getirilerek

C) “hiç” sözcüğü atılarak

D) “kadın” sözcüğünden sonra “sanatçı” sözcüğü getirilerek

Suat Kemal Yetkin, “Mavi ve Kara” adlı yapıtında

I

şöyle diyor: “Dürüstlük, ilki insanın her konuda

II III

güven, saygı ve sevgi duyarak birbirine bağlanmasıdır. İki insanın birbirine sevgi, saygı

IV

duymadığı bir durumda bu kavramın varlığından da söz edilemez. Dürüstlükle içtenlik arasında da sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenledir ki dürüstlük ancak içten, erdemli insanlar arasında olabilir.”

V

16. Parçada numaralanmış yerlerdeki noktalama işaretleriyle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A. I numaralı söz, yapıt adı olduğundan tırnak işareti (” “) içine alınmıştır.

B. II numaralı sözcükten sonra bir kavram açıklanacağı için bu sözcüğün sonuna iki nokta (:) konmuştur.

C. III numaralı özne durumundaki sözcük, yüklemden uzak düştüğünden bu sözcükten sonra virgül (,) konmuştur.

D. IV numaralı sözcükler arasındaki anlam karışıklığını önlemek için aralarına virgül (,) konmuştur.

E. V numaralı sözcüklerin eş görevli olmaları nedeniyle aralarına virgül (,) konmuştur.

A) C ve D B) Yalnız D

C) A ve E D) B ve C

17. Aşağıdakilerin hangisinde “de, da”ların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Geziler, gençlerde eğitimin; yaşlılarda ise görgünün parçasıdır.

B) Gezginler bol bol fotoğraf çekmeli, birde gezi günlüğü tutmalıdır.

C) Bir ülkede dolaşırken oraları önceden gezenlerin deneyimlerinden de yararlanılmalı.

D) Bir gezgin bir kentte veya kasabada fazla kalmamalıdır.

Ꞝ鱸眂ꇛ眂퍌퍜ꇫ眂 Ꞝ鱸眂ꇛ眂퍌퍜ꇫ眂 Ꞝ鱸眂ꇛ眂퍌퍜ꇫ眂 Ꞝ鱸眂ꇛ眂퍌퍜ꇫ眂

18. Yukarıdaki şekiller belirli bir kurala boyanmıştır. “?” olan yer, nasıl boyanmalıdır?

A) Ꞝ鱸眂ꇛ眂퍌퍜ꇫ眂 B)Ꞝ鱸眂ꇛ眂퍌퍜ꇫ眂

C)Ꞝ鱸眂ꇛ眂퍌퍜ꇫ眂D) Ꞝ鱸眂ꇛ眂퍌퍜ꇫ眂

Sözlerinizin etkili olabilmesi için o alandaki yetkili kişilerden yararlanınız. Açık olunuz, sevilen bir kişinin sözlerini alınız, yerli ve yabancı şöhretlerin sözlerinden yararlanınız. Savunduğunuz düşünceyi dinleyici veya okuyucularınızın inandıkları bir görüşe benzetirseniz size inanma ihtimalleri artabilir.

19. Yukarıdaki parçayı dil bilimsel açıdan inceleyen biri aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 1. İlk cümle zarf tümleci, yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşmuştur.
 2. Parçada devrik cümle örneği bulunmamaktadır.
 3. Özne-yüklem ilişkisi bakımından dönüşlülük fiiline örnek vardır.
 4. Sıralı bağlı cümle örneği vardır.
 5. Parçada tüm fiilimsi türlerine örnek vardır.
 6. Parçada toplam beş adet yüklem vardır.

A) I,III ve V B) I, II ve III

C) III, IV ve VI D) III, V ve VI

Evladıyım, bir ah bile demeden

Can veren yiğitlerin

Yollarını gözleyen illerin

20. Bu dizelerin oluşturduğu cümlede;

 1. Fiilimsi
 2. Bağlaç
 3. Zarf tümleci
 4. Ek fiil
 5. İsim fiil

hangileri yoktur?

A) Yalnız II B) III ve V

C) II ve IV D) Yalnız III

(I) Baharın rengi ağaçlara vurmuştu. (II) Bir çocuk simit yiyordu. (III) Usulca havuzun kenarına oturdum. (IV) Ağaçların gölgesi suda dalgalanıyordu. (V) Suya bir böcek düştü. (VI) Onu bir çubukla çıkarıverdim.

21. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangileri öğe dizilişi açısından özdeştir?

A) I ve II B) II ve V

C) I ve IV D) V ve VI

Ürperen dallarda ölürken rüzgar

Bilmem ki ümitten niçin uzaktım?

İçimde bu akşam garip bir his var

Uzaktan yollara hasretle baktım.

22. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Tam uyak

B) Ulama

C) Kişileştirme

D) Birleşik zamanlı fiil

“Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”

(I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. (III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. (IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. (V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.

23. Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

A) V  B) IV                C) III               D) II

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Testi – Karışık 23 Soru
 • Tarih: 8 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Testi – Karışık 23 Soru
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü