8. Sınıf Metin Türleri Testi

METİN TÜRLERİ TESTİ

1- Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlı-lardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu ka-nıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme         B) Fıkra

C) Makale        D Röportaj

2- I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.

II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.

III. Gündelik bir dil kullanılır.

IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale                B) Anı

C) Biyografi             D) Fıkra
3- …Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmü-yordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!

Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?

A) Deneme            B) Makale

C) Gezi                    D) Anı
4- Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrın-tılarıyla  anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Hikaye              B) Masal

C) Roman        D) Fabl

5- I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I                         B) II

C) III                D) IV

 

6- Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra                  B) Deneme

C) Tenkit (eleştiri)        D) Makale

7-  I. Makale

II. Fıkra

III. Deneme

IV. Günce (Günlük)

V. Eleştiri

Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?

A) I                    B) II

C) III               D) IV

8- I.  Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
II. Kişi kadrosu geniştir.

III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye        B) Deneme

C) Roman        D) Masal

9-  I. Biyografi

II. Anı

III. Günlük

IV. Masal

V. Otobiyografi

Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?

A) V                        B) IV

C) III            D) II

 

10- I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.

II. Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye                 B) Fabl

C) Roman    D) Masal

11- Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar.  Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?

A) Tiyatro                 B) Masal

C) Makale       D) Hikaye

12- I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.

II. Uzman kişilerce yazılır.

III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.

IV. Kesin sonuçlara varmaz.

V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.

Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerin-den değildir?

A) Yalnız III                B) I-II-IV

C) IV-V            D) III-IV
 

13- I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.

II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.
III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.
IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.

Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?

A) I                           B) II

C) III                D) IV

14- Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Fıkra                      B) Deneme

C) Eleştiri          D) Biyografi

15- Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygu-larının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duy-guları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çar-pışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendi-leriyle uzlaştıkları da olur.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Anı B) Deneme

C) Röportaj    D) Gezi

16- Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Günlük           B)Deneme

C)Anı              D) Gezi

17- Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.

I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.
II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.
III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.
IV. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.

Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?

A) I                                  B)II

C) III                 D) IV

 

1234567891011121314151617
BDCCDBDCBDCDDCBCD

 • Yazının Bağlantısı: 8. Sınıf Metin Türleri Testi
 • Tarih: 9 Haziran 2016
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 8. Sınıf Metin Türleri Testi
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü