7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 21 Soru (2)

Bir aylık çalışmamın karşılığı olan üç yüz lira, o günler için hatrı sayılır bir para idi.

1. Bu cümle ve onu oluşturan sözcükler anlam bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Cümlede “elindeki ile yetinme” anlamı vardır.

B) “aylık” sözcüğü “birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş” anlamındadır.

C) “karşılık” sözcüğü, “bir şey için karşı tarafa verilen başka şey, bedel” anlamındadır.

D) “hatrı sayılır” sözü, “oldukça çok” anlamında kullanılmıştır.

2. Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçılara ilişkin açıklamayla ayraç içinde verilen nitelik birbiriyle uyuşmamaktadır?

A) Halk şairleri, özellikle 18. yüzyıldan itibaren, divan şairlerinden etkilenerek divan şiirinin mazmunlarını kullanmışlardır. (başkasına benzeme)

B) Flaubert’in “Madam Bovary” adlı romanındaki Emma Bovary denen kız hiç yaşamadı; Madame Bovary kitabı ise sonsuza dek yaşayacak. (kalıcılık)

C) Bu yazar, okurlarını içinde bulunduğu dünyadan çıkarıyor, masallar dünyasının değişik evrenine götürüyor. (etkileyicilik)

D) Divan edebiyatında İstanbul’u en güzel betimleyen şairlerden biridir Nedim. (özgün olma)

(l) Sanat alanında ortaya atılan her yenilik, gelecek için bir umuttur. (ll) Yeniliğin, başarıya ulaşması, kendinden öncekine eklenip onu daha da genişletmesiyle, ileri çekmesiyle olur. (lll) Öncekilere tepki olarak doğan bu şiir akımında pek bir yenilik göremiyoruz. (lV) Çünkü bunların yaptığı geriye dönüşten başka bir şey değildir.

3. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır?

A) l. B) ll. C) lll. D) lV.

Dilimizde bazı sözcükler diğer sözcüklerle anlam yönünden kaynaşarak deyim içinde yer alır. “Bir” sözcüğü de değişik deyimler içinde kullanılır: (I) “Bir dalda durmamak” sürekli iş veya fikir değiştirmektir. (ll) “Bir çuval inciri berbat etmek” iyi giden işi bozmak, kötü duruma getirmek anlamına gelir. (lll) ” Bir aşağı bir yukarı” amaçsız olarak gidip gelmeyi anlatır. (lV) ” Bir ayağı çukurda olmak” çok yoksul duruma düşmek demektir.

4. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde açıklanan deyimin anlamı yanlış verilmiştir?

A) l.

B) ll.

C) lll.

D) lV.

Düğünün son günü akşamında köy meydanı doluydu( ) Sinsin oynayan gençler( ) koşuşturan çocuklar( ) sinsini seyreden kızlar( ) Hasan Ağa keyifle bağırdı: ( ) Çal davulcu çal!

5. Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (…) (-)

B) (;) (,) (,) (…) (-)

C) (.) (,) (.) (…) (“)

D) (:) (,) (,) (.) (-)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz konusu işin en az iki kere yapılmış olduğu yargısı çıkarılamaz?

A) Tahmin ettiğimiz gibi o gün de eve geç gitmiş.

B) Sıkıldıkça yaptığım gibi, tadına varabilmek için Atilla ilhan’ın birkaç şiirini yine okudum.

C) Bizim köyün havasını çok beğenmiş, yine geleceğini yazmış.

D) Alışkanlık haline getirdi bu çocuk, yine yalan söylüyor.

7, 8, 9 ve 10.soruları tabloya göre cevaplandırınız.

Yapılan gözlemler sonucunda A, B, C, D, E ve F gezegenleriyle ilgili olarak elde edilen bilgiler aşağıdaki tabloda gezegenler numaralandırılarak verilmiştir:

SıcaklıkKütleUydu SayısıSu
1.gezegen30<s<602 birim2Bilinmiyor
2.gezegen30<s<604 birim2Yok
3.gezegen0<s<401 birim4Yok
4.gezegen0<s<302 birim3Bilinmiyor
5.gezegen30<s<603 birim3Yok
6.gezegen60<s<1403 birim1Var

Bu gezegenler hakkında şunlar bilinmektedir:

 • A, B ve E gezegenlerinde su yoktur.
 • E ve F gezegenlerinin kütleleri birbirine eşittir.
 • B, D ve E gezegenlerinde sıcaklık (s) aynı sınırlar arasındadır.

7. Bu bilgilere göre 3.gezegen aşağıdakilerden hangidir?

A) A B) B C) C D) D

8. Bu bilgilere göre hangi gezegende su vardır?

A) A B) C C) E D) F

9. Bu bilgilere göre uydu sayısı en fazla olan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A) D B) C C) B D) A

10. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kütlesi en büyük olan gezegenin en az sayıda uydusu vardır.

B) C ve D gezegenlerinin kütleleri eşittir.

C) Sıcaklığın üst sınırı en yüksek olan gezegende su yoktur.

D) D ve E gezegenlerinin uydu sayıları eşittir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Kimsenin etkisinde kalmadan, amaçların ve isteklerin doğrultusunda karar vermelisin.

B) Anlaşma metnine her iki tarafta sadık kaldı.

C) Bu işte başarılı olamayacağını anladığı için hemen istifa dilekçesini verdi.

D) Kasabadan ayrılırken karşıdaki yamaçta gördüğümüz kır evleri ilgimizi çekti.

(I) Sabahları, gecenin nemiyle ürpermiş çimenler üzerinde yürüyüş yapıyorum. (II) Hava saydam; gün ışığı, gözleri kamaştıran güçlü bir aydınlık yayıyor ortalığa. (III) Ağaçlar çiçekte, tepelerin kadifemsi koyu maviliğine gururla yaslanmışlar. (IV) Öğle vakti balkonda oturup kemiklerimi bahar güneşinin sıcaklığına bırakıyorum. (V) Yaşlanıyorum; ama aynalarda göremediğim bir genç kız var içimde.

12. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde insana özgü nitelikler, başka varlıklara aktarılarak verilmiştir?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV.

Stoacı görüşe göre, insan dünya sahnesinde yalnızca bir oyuncudur. Oynayacağı rolü seçemez, oyuna müdahale edemez. Her insanın bu sahne içinde ne yapacağını evrensel akıl belirler. Kişinin kontrol edebileceği tek şey vardır: kendi tavırları ve tutkuları. insan kendisine ne rol verilmişse onunla yetinmeli; sahip olamayacağı şeyler için açlık ve kıskançlık duymamalıdır.

13. Stoacıların bu görüşünün dayandığı temel varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A) insanlar, davranışlarını başkalarına örnek olacak biçimde düzenlemelidirler.

B) Olayları önceden kestirebilirsek onları yönlendirebiliriz.

C) insanın, kendine bırakılmış küçük bir alan dışında, karşı konulamaz bir yazgısı vardır.

D) Erdem, özgür iradenin ahlakça iyi olana yönelmesidir.

Türkiye’de 1988-1995 yılları arasındaki elektrik enerjisi üretimi ve kayıplar dışındaki net tüketimi aşağıdaki gibidir.

홸鱸癩ꇛ癩퍌퍜ꇫ癩

14. Bu grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sekiz yıl içinde, enerji üretimi %100’ün üzerinde bir artış göstermiştir.

B) 1988 yılındaki üretim ve tüketim miktarı arasındaki fark, 1995 yılındaki üretim ve tüketim miktarı arasındaki farktan daha azdır.

C) 1993-1994 yılları arasında tüketimdeki artış, 1992-1993 yılları arasındakine göre yavaşlamıştır.

D) 1988-1995 yılları arasında enerji üretimi 40 milyar kilovat saatin (kwh) altına düşmemiştir.

(I) Bu sanatçımız insanı içine çeken uçurumlar gibi yazıyor öykülerini. (II) Yalın ama sarsıcı, insanı ortadan yarıverecek gibi irkiltici bir anlatımı var. (III) Böyle olunca da okur yakalandığı büyünün farkına ancak sonradan varıyor. (IV) Bu sanatçının öykücülüğü Sabahattin Ali’yle Orhan Kemal’den çok, Yaşar Kemal’le Necati Güngöre’ye benziyor. (V) Yaşar Kemal anlatı geleneğinin yazınsal sarmalından öyküyü kaleme alıyor da ondan.

15. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) II. cümlede, üslupla ilgili açıklamalar yapılıyor.

B) III. cümlede, okuyucunun durumuyla ilgili bir sonuca varılıyor.

C) IV. cümlede karşılaştırma yapılıyor.

D) V. cümlede bir tahmin yapılıyor

METİN I: Hobbes’a göre, insan bencildir ve onun bütün eylemleri bu bencil doğasının arzularını tatmin etmeye yöneliktir. Bu durum, çıkar çatışması yüzünden insanların birbiriyle sürekli savaş halinde olmasına yol açar. insanları bir arada tutabilmek için, devlet tek bir gücün egemenliğine dayanmalıdır.

 

METİN 2: Locke insanların, doğaları gereği iyi olduğunu; bunun sonucu olarak, ilişkilerinin iyi niyet, yardımlaşma ve işbirliğine dayandığını ileri sürer. insanlar arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülebilmesi, tek bir gücün değil, çoğunluğun egemen olduğu bir devlet düzeniyle mümkündür.

16. Bu bilgilere göre, Hobbes ve Locke’un devlet anlayışlarındaki fark, aşağıdakilerden hangisinin farklı oluşundan kaynaklanmaktadır?

A) insanlığın geleceğiyle ilgili beklentilerinin

B) insanın psikolojik yapısı ve özelliklerine ilişkin görüşlerinin

C) Yaşadıkları çağa egemen olan siyasi görüşlerin

D) Toplumsal düzenlemelerin gerekli olup olmadığı konusundaki inançlarının

17. Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?

A) Okulumuzun faaliyetleri arasında gazete çıkarma ve oyun sahneleme etkinlikleri de var.

B) Geçen yaz, bu sahillerde denize girmeye gelenlerin sayısı daha çoktu.

C) Yazarın romanlarının tanıtımı daha roman baskıya girmeden önce yapılıyor.

D) Bir program çerçevesinde hareket edenler, amaçladıkları hedefe kolayca ulaşabiliyor.

18. Atatürk’ün : “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” sözünden;

 1. Gelişim bir bütündür.
 2. Zihinsel gelişim bedensel gelişimi etkiler.
 3. Gelişimin hızı yaşa göre değişebilir.

hangisi/hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

홸鱸癩ꇛ癩퍌퍜ꇫ癩 홸鱸癩ꇛ癩퍌퍜ꇫ癩 홸鱸癩ꇛ癩퍌퍜ꇫ癩 홸鱸癩ꇛ癩퍌퍜ꇫ癩 ?

I II III IV V

19. Yukarıdaki şekiller, belli bir düzene göre ilerlemektedir. “?” olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)

홸鱸癩ꇛ癩퍌퍜ꇫ癩

B)

홸鱸癩ꇛ癩퍌퍜ꇫ癩

C)

홸鱸癩ꇛ癩퍌퍜ꇫ癩

D)

홸鱸癩ꇛ癩퍌퍜ꇫ癩

20. Aşağıdaki fiillerin anlam özellikleri parantez içinde verilmiştir. Hangi fiillerin anlam özelliklerinde yanlışlık yapılmıştır?

 1. Elindeki parayla kışlık odun alacaktı. (Geçmiş zamanda gerçekleşmemiş niyet)
 2. Çocukken arkadaşlarımla bahçemizdeki palamut ağaçlarının altında otururduk. ( Duyuma dayalı geçmiş zamanın görünen geçmiş zaman için kullanılması)
 3. Her zaman onu görmeye giderdi. (Her zaman yapılan bir eylemin geçmişte kalması)
 4. Yaşasın, havalar ısınacakmış! (Geçmişte kalan bir eylemin duyurulması)

A) II ve III B) I ve II C) II ve IV D) III ve IV

Babamın kör olduğunu çok kişi bilmez. Ben doğmadan birkaç yıl önce gözlerine inen perdeyi bir daha kaldırmak mümkün olmamış. Annemin anlattığına göre, babam, bu konuda bir çaba da harcamamış. Giderek, Tanrı’nın bir “lütfu” olarak görmüş körlüğünü. Kalıtımsal bir şeker hastalığının sonucu olan bu körlüğün, babamı onulmaz bir yalnızlığa (yani bir ikinci ve kuşkusuz daha tehlikeli bir hastalığa) itmesi beklenirken, tam tersi olmuş. Gözleri görürken çok az dostu olan, evinden ve bahçesinden hemen hemen hiç çıkmayan babam, yerinde duramayan, herkesle dost olan bir adam olup çıkmış.

21. Bu parçadan yazarın babasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisini öğrenemeyiz?

A) Gözlerinin kör oluş nedenini

B) Körlüğün beklenenden farklı sonuçlar doğurduğunu

C) Kör olduktan sonra işinden ayrıldığını

D) Ne zaman kör olduğunu

 

 • Yazının Bağlantısı: 7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 21 Soru (2)
 • Tarih: 8 Mayıs 2017
 • Yazının Kategorisi: Türkçe Testleri
 • Yazar:
 • Bu yazıyı RSS ile Takip Et
 • Diğer kaynaklarda arayın: 7. Sınıf Türkçe Testi – Karışık 21 Soru (2)
 • Filtreleme Seçenekleri
  • Sınıf Seçiniz

  • İçerik Türü Seçiniz

  • Sınav Türü Seçiniz

  Ana Menü