Category: Türkçe ÖABT Bölümü

Türkçe Alan Bilgisi Testi 2

1. Türkçede “ç,ş,y” konsonantları içinde bulundukları kalın kelimeleri zamanla inceltebilir. Aşağıda verilen sözcüklerden hangileri buna örnek gösterilebilir? I. bıçak II. çerez III. yine IV. yeşil V. şerit A) I ve II B) I, II ve V C) I. III ve IV D) II, III ve V E) II, IVveV 2. “Bazen bir eyleme yeterlik fiilinin …

Devamını Gör

Türkçe Alan Bilgisi Testi 1

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bütün sözcüklerin Türkçe olduğu söylenebilir? A) yol – parça – lüks – şiddet – tarak B) horoz – baca – şuur – duvar – form C) pamuk – kilim – tarih – nazar – havuz D) dil – anne – kardeş – elma – çamur E) kitap – tencere – filiz …

Devamını Gör

İslami Dönem Türk Edebiyatı ÖABT Testi

1. “İrük: Duvar ve duvara benzer şeylerdeki gedik. Şu atasözünde de gelmiştir: Güneşte gedik yok, beyde caymak yok” Bu metin, aşağıdaki eserlerin hangisinden alın­mış olabilir? A) Atabetü’l-Hakâyık B) Divân-ı Hikmet C) Divânü Lûgâti’t-Türk D) Kutadgu Bilig E) Dede Korkut Hikâyeleri 2. Ölümüg unıtma itigin kılın / Özünni unıtma tüp aslın bilin (ölümü unutma, hazırlığını kıl; …

Devamını Gör

İslam Öncesi Türk Edebiyatı ÖABT Testi (2)

1. Din törenleri zamanla din dışı eğlenceler haline ge­lince, şairlik ayrı bir meslek halini almışsa da uzun zaman yine musikicilikle birlikte yürümüş, şiirle musi­ki çok daha sonraki devirlerde birbirinden ayrılmıştır. Şairler, o çağda, şiirlerini—-denen bir sazla söy­lerlerdi. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kopuz B) bağlama C) ud D)çeng E) tar 2. Samanların tanrılara …

Devamını Gör

İslam Öncesi Türk Edebiyatı ÖABT Testi

1. Tarih öncesi çağlarda tanrılar ya da tanrılaştırılmış insanlar hakkında söylenerek zamanla inanış haline gelen, olağanüstülüklerle dolu efsanelere _______ de­nir. Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) destan B) söylence C) masal D) inanç E) mitos 2. İslam öncesi Türk toplumunda—-adı verilen cena­ze törenlerinde, ölen kişinin yiğitliklerinin ve ölümün­den duyulan üzüntünün dile getirildiği ________ …

Devamını Gör